خانه / دانلود / دانلود پاورپوینت ﺷﯿﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزهای آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪسی کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود پاورپوینت ﺷﯿﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزهای آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪسی کشاورزی و منابع طبیعی

ﺷﯿﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزهای آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪسی کشاورزی و منابع طبیعی

 

ﺷﯿﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزهای آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪسی کشاورزی و منابع طبیعی

این فایل به صورت پاورپوینت و شامل ۱۵ اسلاید است.

 

گوشه ای از مطلب :

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اراﺿﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻓﺮاد ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ دیگر و ﯾﺎ ﻣﺸﺎع ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ (و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود ﻣﺸﺎع ﺑﺎ استناد به ماده ۵۷۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ) را اراﯾﻪ دﻫﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه۳: ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارک ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻣﺪرک ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه پرونده و ﻣﻬـﺮ”  ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ” ممهور و شماره گذاری ﺷﻮﻧﺪ.

دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﺟﺮاﯾﯽ و در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪن وﺿـﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦ و ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد  ﻧﯿﺎز، ﺑﺮق و ﻏﯿﺮه ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ (ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺳـﺎزﻣﺎ ن آب و…) را ﻃﺒـﻖ ﻓﺮﻣﻬﺎی اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اخذ نمایند.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﻃﯽ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﮕﺮدد، درﺧﻮاﺳـﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای مدت یک سال تمدید می گردد .

دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮد را به ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈـﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت اﺑﻄﺎل ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮواﻧﻪ های ﺻﺎدره ( اﺻﻮﻟﯽ، ﺗﺎﺳﯿﺲ وﺑﻬﺮه ﺑﺮداری )، ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور اﺑﻄﺎﻟﯿﻪ اﻗﺪام و ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن، ﮔﺰارش آن را ﺑﻪ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ارﺳﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

 

این فایل شامل :

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن

ﻣدارک ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ

ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎرﭘﺮواﻧﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ

ﻣﺪارک و ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ

ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر و شرایط تمدید ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ

ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری است.

۳۸۰۰تومان – خرید

درباره ی ادمین

همچنین ببینید

تاثیر پروتئین های هیدرولیز شده ضایعات کشتارگاهی طیور بر سطح باکتری های روده و بقا در لارو قزل آلا در مواجهه با آئروموناس سالمونیسیدا

نکات خلاصه شده درس بیماری های ماهی

  نکات خلاصه شده درس بیماری های ماهی بیماری یک پدیده غیر عادی است که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *