خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

دانلود پاورپوینت ﺷﯿﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزهای آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪسی کشاورزی و منابع طبیعی

ﺷﯿﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزهای آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪسی کشاورزی و منابع طبیعی

  ﺷﯿﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزهای آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪسی کشاورزی و منابع طبیعی این فایل به صورت پاورپوینت و شامل ۱۵ اسلاید است.   گوشه ای از مطلب : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اراﺿﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻓﺮاد ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ دیگر و ﯾﺎ ﻣﺸﺎع ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ …

ادامه نوشته »